🎛ī¸Schemas

User Schema

export type TAlturaUser = {
 address: string;
 name: string;
 bio?: string;
 profilePic?: string;
 socialLink?: string;
 profilePicUrl?: string;
};

Items Schema

export type TAlturaItem = {
 name: string;
 description: string;
 properties: {
  name: string;
  value: string;
  static: boolean;
 }[];
 chainId: number;
 royalty: number;
 creatorAddress: string;
 mintDate: string;
 stackable: boolean;
 supply: number;
 maxSupply: number;
 image: string;
 imageHash: string;
 imageUrl: string;
 fileType: string;
 isVideo: boolean;
 otherImageVisibility: string;
 holders: number;
 listers: number;
 likes: number;
 views: number;
 isListed: boolean;
 mostRecentListing: string;
 cheapestListingPrice: number;
 cheapestListingCurrency: string;
 cheapestListingUSD: number;
 nsfw: boolean;
 isVerified: boolean;
 hasUnlockableContent: boolean;
 imageIndex: number;
 imageCount: number;
 totalListings: number;
};

Collection Schema

export type TAlturaCollection = {
 address: string;
 name: string;
 description?: string;
 genre?: string;
 image?: string;
 imageHash?: string;
 ownerAddress: string;
 slug: string;
 uri: string;
 website?: string;
 holders: number;
 volume_1d?: number;
 volume_1w?: number;
 volume_30d?: number;
 volume_all?: number;
 imageUrl?: string;
 chainId: number;
 mintDate: string;
};

Event Schema

export interface IAlturaEvent {
 id: string;
 amount: string;
 blockNumber: number;
 chainId: number;
 event: string;
 from: string;
 itemCollection: string;
 itemRef: string;
 timestamp: number;
 to: string;
 tokenId: number;
 transactionHash: string;
}

Last updated